info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Kodi Rrugor mars 2023

NDRYSHIMET NË KODIN RRUGOR Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 21/2023, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky ligj nuk është botuar ende në Fletoren Zyrtare. Ndryshimet dhe risitë kryesore që sjell ky ligj janë: Mbajtësi i lejes së […]

LEJA UNIKE PËR TË HUAJT  Ligji nr. 79/2022, “Për të huajt” prezantoi për herë të parë në Shqipëri lejet unike, të cilat lejojnë shtetasit e huaj të qëndrojnë ligjërisht në territorin shqiptar për qëllime pune. Lejet unike klasifikohen në leje unike qëndrimi për motive pune: si punëmarrës jepet në përputhje me kohëzgjatjen e kontratës/ofertës së […]

Personal data protection officer With the entrance into force of the draft law “On personal data protection” (2022), controllers and processors shall be legally obliged to appoint a personal data protection officer (“Officer”), if:- the processing is carried out by a public authority or entity, with the exception of courts within the framework of judicial […]

Nëpunësi i mbrojtjes së të dhënave personale Me hyrjen në fuqi të projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (2022), kontrolluesit dhe përpunuesit do të kenë detyrimin ligjor për të emëruar një nëpunës të mbrojtjes së të dhënave personale (“Nëpunës”) kur: përpunimi kryhet nga një autoritet ose organ publik, me përjashtim të gjykatave në kuadër […]

PROJEKTLIGJI PËR TVSH, AKCIZAT & TAKSAT KOMBËTARE Gjatë muajit tetor 2023 është depozituar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë””, të ndryshuar; projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, […]

LIGJI NR. 29/2023, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT” Ligji nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, ka si qëllim të përcaktojë rregulla në lidhje me vendosjen, deklarimin dhe mbledhjen e tatimit mbi të ardhurat personale të personave fizikë, të tatimit mbi të ardhurat e korporatës, si dhe të tatimit të mbajtur në burim […]