info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Shërbime Ligjore

Konsulencë

Zyra ofron konsulencë në të gjitha fushat e së drejtës sipas kërkesave të klientëve.

 

Draftim dokumentacioni

Zyra asiston individët, subjektet privatë apo publikë në draftim dokumentacioni duke përfshirë por pa u kufizuar në kërkesa, kontrata, marrëveshje, kërkesëpadi, ankime dhe cdo akt tjetër juridik në përputhje me kërkesat e tyre.

 

Leje Qëndrimi/Pune/Shtetësi Shqiptare për të Huajt në Shqipëri;

Zyra ofron asistencë në pajisjen me leje pune të të gjitha tipeve, i punësuar apo vetëpunësuar si dhe leje qendrimi per shtetas të BE-së dhe jo shtetas të një prej shteteve anëtare të BE-së nëpërmjet hartimit, mbledhjes së dokumentacionit dhe aplikimit për herë të parë apo rinovim pranë insituticoneve përgjegjëse respektive.

 

E drejta e Punës

Zyra ndihmon klientët e saj në fushën e punësimit, si në fazën gjyqësore ashtu edhe në atë jashtë gjyqësore, duke ofruar këshilla për aspekte të ndryshme në lidhje me krijimin, zhvillimin dhe përfundimin e marrëdhënieve të punës. Për më tepër, ofron këshilla juridike në lidhje me sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore, detyrimet tatimore të punëdhënësit e punëmarrësit dhe të gjitha çështjet e tjera që lidhen me to.

 

Plane biznesi

Përgatitje planesh biznesi për aplikime për grante dhe donacione nga organizata si IPARD, AZHBR etj…

 

Përfaqësim në të tre instancat e sistemit Gjyqësor

Falë avokatëve profesionistë të skuadrës, ARS ofron përfaqësim në të tre shkallët e sistemit Gjyqësor, pra në Shkallë të Parë, Apel, Gjykatë të Lartë, për cështje të fushës Civile duke përfshirë marrëdhëniet familjare, të punës, të pronësisë, tregtare, etj, cështje Penale dhe Administrative.

 

Mbledhje Borxhi

Zyra asiston cdo kreditor të interesuar në mbledhjen e borxheve nga debitorët e tyre në rrugë gjyqësore dhe jashtë gjyqësore nëpërmjet njoftimit për përmbushje vullnetare dhe lëshimit të Urdhrit të Ekzekutimit.

 

Verifikim & Heqje Espulsi

Të gjithë shtatasit shqiptarë të cilët kanë një të kaluar në një nga vendet e zonës Schengen dhe prej tyre janë larguar si rezultat i dëbimit (vendosjes së espulsit) mund të asistohen nga ARS për të marrë informacion lidhur me egzistencën dhe realizimin e kërkesës për fshirjen e espulsit nga sistemi SIS.