info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Financa

Përgatitja dhe dorëzimi i deklaratave mujore dhe vjetore sipas përgjegjësive tatimore të çdo subjekti.

Deklarimi mujor i librave të blerjes, shitjes dhe deklaratës së TVSH-së

Deklarimi mujor i listëpagesës së Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore së punonjësve; Deklarimi mujor i tatimit në burim

Deklarimi vjetor i tatimit mbi fitimin

Deklarimi vjetor i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin

Hartimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare sipas Standardeve Kombëtare të Raportimit Financiar.

Deklarimi mujor i librave të blerjes, shitjes dhe deklaratës së TVSH-së

Deklarimi mujor i listëpagesës së Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore së punonjësve; Deklarimi mujor i tatimit në burim

Deklarimi vjetor i tatimit mbi fitimin

Deklarimi vjetor i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin

Raportim financiar

Raportimi i gjendjes së klientëve dhe furnitorëve

Raportimi i gjendjes së llogarive bankare

Përfaqësim

Përfaqësim në institucione të ndryshmë si; Drejtoria Rajonale Tatimore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, QKB, Kontrolle Tatimore etj.

 

Plane biznesi

Përgatitje planesh biznesi për aplikime për grante dhe donacione nga organizata si IPARD, AZHBR etj…

 

Konsulencë financiare

Orientimi i klientëve shqiptarë / të huaj në lidhje me plotësimin e kritereve për hapjen e llogarive të biznesit

Aplikim për regjistrimin në Regjistrin e Pronarëve Përfitues

Asistencë në procesin e fiskalizimit

Asistencë në përdorimin e shërbimeve në portalin e-Albania

Asistencë në përdorimin e programeve të ndryshme financiare