info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

Udhëzimi i përgjithshëm nr. 26/2023, “Për tatiminmbi të ardhurat”

 

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 29/2023, datë 30.3.2023, “Për tatimin mbi të ardhurat’, i ndryshuar, i cili, megjithëse ka hyrë në fuqi, do të fillojë efektet e tij nga data 1 janar 2024. Në zbatim të ligjit nr. 29/2023, Ministri i Financave ka miratuar udhëzimin e përgjithshëm nr. 26, datë 8.9.2023, “Për tatimin mbi të ardhurat” (Udhëzimi), publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 137, datë 20.9.2023.

Udhëzimi ka si qëllim të përcaktojë kriteret dhe procedurat për zbatimin e dispozitave të ligjit nr. 29/2023. Në mënyrë të përmbledhur, udhëzimi parashikon si më poshtë vijon:

Ligji parashikon një listë jo shteruese të të ardhurave me burim në Shqipëri, si më poshtë:

 1. të ardhurat nga punësimi dhe shërbimet e kryera në Shqipëri,
 2. të ardhurat nga veprimtari kulturore, artistike ose

sportive të kryera në Shqipëri,

 1. të ardhurat që janë detyrim për t’u paguar nga një punëdhënës rezident, edhe nëse puna kryhet jashtë vendit,
 2. të ardhurat nga veprimtaria e biznesit dhe të ardhurat e personave fizikë tregtarë dhe të vetëpunësuar, për veprimtari dhe shërbime të ofruara në Shqipëri,
 3. të ardhura nga biznesi që i atribuohen një selie të

përhershme në Shqipëri,

 1. të ardhurat nga pasuria e paluajtshme, aksesorët dhe frytet e tyre, si dhe të ardhurat që rrjedhin nga të drejtat mbi pasuritë e paluajtshme që ndodhen në Shqipëri,
 2. të ardhurat nga të drejtat për shfrytëzimin e pasurive minerale, të pasurive hidrokarbure ose të drejta të tjera për shfrytëzimin e burimeve natyrore tokësore dhe ujore,
 3. të ardhurat nga pasuritë e luajtshme që ndodhen në Shqipëri,
 4. të ardhurat nga tjetërsimi i pasurive apo të të drejtave të përcaktuara më sipër,
 5. të ardhurat nga aksionet dhe interesat e ngjashëm (truste, ortakëri, etj), në qoftë se gjatë 1 viti para tjetërsimit, 50% e vlerës së tyre buron nga pasuritë e paluajtshme ose të drejtat, të përmendura më sipër,
 6. dividendët e shpërndarë nga një person rezident,
 7. fitimet kapitale nga tjetërsimi i aksioneve apo titujve/instrumentëve të tjerë financiarë të entiteteve rezidente,
 8. interesat e paguara nga organet e qeverisjes vendore ose qendrore,
 9. qiratë, kontratat e qirasë, tarifat e licencës, tarifat e shërbimit teknik dhe/ose digjital automatik,
 10. honoratet,
 11. fitimet nga lojërat e fatit, trashëgimitë ose

dhurimet e marra nga asete që ndodhen në Shqipëri,

 1. të ardhurat nga përfitimi i mjeteve virtuale,
 2. të ardhurat nga çdo veprimtari tjetër që kryhet fizikisht në Shqipëri.

Ndërsa, udhëzimi sqaron se të ardhurat me burim në Shqipëri mund të jenë edhe të ardhura të tjera, të cilat mund të identifikohen:

Ky udhëzim hyn në fuqi duke filluar nga data 1 janar

2024.