info@arsfirm.al Kontakti: +355692476387

3 Pyetje me Rinën

A.R.S Legal & Financial Services është një zyrë e konsoliduar në tregun shqiptar që ofron ekspertizë juridike dhe financiare në fusha të ndryshme, me një staf të përbërë nga avokatë dhe ekspertë kontabël që kanë mbaruar studime me rezultate të shkëlqyera në Shqipëri. Pas situatës së pandemisë COVID- 19 në Shqipëri, si mendoni se do […]

Mini-Alarm Tatimor

Për t’ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin ligjor dhe financiar, ky mini- alarm tatimor i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” , ju ofron informata të vlefshme mbi publikimet më të fundit të legjislacionit shqiptar. Në Fletoren Zyrtare  Nr. 178, datë. 09.10.2020 është botuar Akti Normativ Nr. 31, datë 07.10.2020 ” […]

“Fitimi i Shtetësisë Shqiptare”

Së fundmi në Fletoren Zyrtare të datës 29.7.2020, numër 174, është publikuar Ligji nr. 113/2020 “PËR SHTETËSINË”, i cili i shtrin efektet e tij që prej datës 14.10.2020. Ky ligj ka shfuqizuar ligjin nr.8389, datë 5.8.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, i ndryshuar, vendimin nr. 554, datë 3.7.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave për […]

Mini Alarm Tatimor “Për mënyrën e ekzekutimit të kundravajtjes administrative për mospërdorimin e barrierës mbrojtëse (maskës), nëpërmjet Operatorit Të Sistemit Të Shpërndarjes Së Energjisë Elektrike (OSHEE)”.

Në Fletoren Zyrtare Nr. 190, datë 02.11.2020, është publikuar: Udhëzimi i Përbashkët nr. 4620, datë 14.10.2020, “Për mënyrën e ekzekutimit të kundravajtjes administrative për mospërdorimin e barrierës mbrojtëse (maskës), nëpërmjet Operatorit Të Sistemit Të Shpërndarjes Së Energjisë Elektrike (OSHEE)”. Ky udhëzim njofton mënyrën sesi do të paguhet kjo gjobë, për të cilën gjeni informacionin si […]

Mini- Alarm Tatimor “Për Përcaktimin e Kritereve të Dokumentacionit e të Procedurës për Pajisjen, Ripërtëritjen, Refuzimin dhe Anullimin e Lejes së Punës për Shërbime Kontraktuese të Tipit “C/SHK”, si dhe të Tarifës Shtetërore për Lëshimin e kësaj Lejeje Pune”

Në Fletoren Zyrtare Nr. 190, datë 02.11.2020, është publikuar Vendimi nr. 836, datë 28.10.2020, “Për Përcaktimin e Kritereve të Dokumentacionit e të Procedurës për Pajisjen, Ripërtëritjen, Refuzimin dhe Anullimin e Lejes së Punës për Shërbime Kontraktuese të Tipit “C/SHK”, si dhe të Tarifës Shtetërore për Lëshimin e kësaj Lejeje Pune”. Kjo leje pune i referohet […]

“JEPI VLERË PRONËS TËNDE, REGJISTROJE!”

Një nga problemet e lindura pas periudhës së post-komunizmit ishte privatizimi dhe e drejta e pronësisë, duke qenë se prona private u luftua shumë, duke u ndaluar dhe nga Kushtetuta e kohës. Duke mbajtur në konsideratë tranzicionin përmes së cilës kaloi prona private, kuptohet se një pjesë e tyre iu kthyen ish-pronarëve përmes Ligjit “Për […]

Alarm Tatimor “Ndryshimet e fundit në ligjin për Taksat Vendore, Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe Procedurat Tatimore”.

Në Fletoren Zyrtare Nr. 197, datë 12.11.2020, janë publikuar disa ndryshime në kuadrin ligjor të tatim-taksave, konkretisht: Ndryshimi në ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”. Paragrafi i parë i Nenit 10 të ligjit “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël”, parashikonte detyrimin e pagesës së tatimit të thjeshtuar […]

Nëse njëherë je ndjerë i/e dhunuar!

Dhuna ndaj grave dhe vajzave është një problem i përhapur social, shëndetësor global, që kapërcen kufijtë dhe ndodh në të gjitha kulturat dhe shoqëritë anembanë botës, përfshirë dhe vendin tonë. Ky fenomen duke u shfaqur në forma të ndryshme, ndikon negativisht në integritetin fizik, psikologjik, ekonomik dhe social të target grupeve të prekura. Referuar statistikave […]

Agrobiznes

Analizë biznesi Një vlerësim i plotë i biznesit tuaj. Ne ju asistojmë për të përcaktuar se si biznesi performon nga ana financiare dhe se si janë përqëndruar burimet njerëzore. Në bashkëpunim me objektivat afatagjata të biznesit tuaj, ne ofrojmë konsulencë për arritjen e këtyre objektivave.   Vlerësim i investimeve të reja; Studim Fizibiliteti. Ne ju […]