Qëllimi ynë për të qenë më të mirët për t'i ndihmuar klientët tanë për të zgjidhur problemet e tyre në mënyrën më të mirë dhe të saktë. Çdo klient është unik për ne.
Fushat kryesore të praktikës së zyrës janë:
 • Shoqëritë tregtare;
 • Prokurimet;
 • E drejta administrative;
 • E drejta e familjes;
 • E drejta bankare, financiare dhe sigurimet;
 • Privatizimet;
 • Patentat dhe markat tregtare;
 • E drejta fiskale;
 • E drejta doganore;
 • Institucionet dhe tregjet financiare;
 • Pronësia intelektuale; etj